O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało w 2008r. jako organizacja pożytku publicznego i działa wokół środowiska zawiązanego ze Szkołą Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie przy ul. Gniewowskiej 33.
Do celów Stowarzyszenia należą między innymi:

Działanie na rzecz nauki, edukacji
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskie i kulturowej
Ochrona i promocja zdrowia
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu

Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków oraz wolontariuszy i nie zatrudnia stałych pracowników.
Źródłem finansowania naszej działalności są składki członkowskie i dobrowolne wpłaty i datki.
Nasza dotychczasowa działalność skupiała się głównie na realizowaniu wspólnych inicjatyw kulturalnych i sportowych związanych ze środowiskiem Szkoły Podstawowej nr 6, jednak zgodnie z naszym statutem jesteśmy gotowi w miarę naszych możliwości wspierać działania na szerszym obszarze.

Zachęcamy firmy i osoby prywatne z Redy i okolicy do wsparcia prowadzonej przez nas działalności. Wysokość składki jest dobrowolna i deklarowana indywidualnie. Firmom deklarującym członkostwo wspierające oferujemy reklamę na naszej stronie internetowej oraz w publikowanych materiałach.
Liczymy na hojność odpowiednią do Państwa możliwości.

Aby przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym ( PIT-36, PIT-37 lub PIT-28), podając nazwę organizacji Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Redzka Szóstka oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 0000 308 567.

Dziękujemy za wszystkie przekazane nam pieniądze!

Zarząd Stowarzyszenia